Algemene leveringsvoorwaarden 

STEP Belgium

Gelieve deze algemene voorwaarden zorgvuldig door te lezen voordat u gebruik maakt van de website en producten bestelt via de website.

De producten die wij op de website beschikbaar stellen en die dat worden verkocht, worden verkocht en gefactureerd door STEP Belgium, een bedrijf die volgens de Belgische wetten georganiseerd is met ondernemingsnummer 0756951970, Btw-nummer BE0756951970 en heeft als geregistreerd adres  Brixtonlaan 9/10, 1930 Zaventem (“STEP”, “wij”, “ons”, “ons”)

Voor informatie over bestellingen, leveringen en algemene vragen over het aankopen, gelieve de klantendienst van STEP te contacteren via info@ridestep.co

 

1     Algemeen

 

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk voor alle klanten die een toestel gekocht hebben.

 

1.2  STEP behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren of te annuleren, om welke reden dan ook, bijvoorbeeld in geval van het niet op voorraad hebben, onjuiste prijs of om welke reden dan ook die niet overeenstemmen met het bedrijfsbeleid en de voorwaarden van STEP. Als uw bestelling geannuleerd wordt, zullen wij contact met u opnemen om een oplossing te vinden of een volledige terugbetaling te doen en zullen wij de klant hiervan op de hoogte stellen.

 

Door de producten via de website te bestellen, bevestigt u hierbij dat u deze voorwaarden volledig begrijpt, ermee instemt en ze naleeft, en dat u alle informatie hebt begrepen die tijdens de aankoopprocedure gegeven wordt.

 

2      Bestellen

 

2.1  STEP verkoopt de op de website afgebeelde producten op het moment dat elke bestelling door de klant is bevestigd en ingediend.

 

2.2  Producten kunnen worden besteld door het afrekenproces op onze website en Bol.com te doorlopen. Zodra het afrekenproces voltooid is, sturen wij u een bestelbevestiging. De bestelbevestiging bevat een specificatie van de bestelde producten, de belangrijkste kenmerken van de producten, instructies voor het gebruik en onderhoud van het product, gedetailleerde informatie over de prijs, betalingsvoorwaarden, en een kopie van de van toepassing zijnde versie van deze Voorwaarden.

 

2.3  De klant is verantwoordelijk voor het verstrekken van de juiste contactinformatie. Eventuele onjuiste gegevens moeten, indien opgemerkt door de klant, onverwijld aan ons worden meegedeeld.

 

2.4  Onvolledige of onjuiste bestellingen of bestellingen van Producten die niet meer leverbaar zijn, worden door ons niet in behandeling genomen. Als wij een bestelling niet verwerken, zullen wij u daarvan per e-mail op de hoogte stellen en de redenen daarvoor aangeven. Indien de bestelling is geplaatst en de betaling is verricht voor Producten die niet langer beschikbaar zijn, zullen wij het betaalde bedrag voor de bestelde producten zonder onnodige vertraging terugbetalen.

 

3         Product

 

3.1  De klant is ervan op de hoogte dat alle producten nieuw zijn, nog uit de doos, d.w.z. “Open-Doos”. De klant aanvaardt dat een product al dan niet verpakt kan zijn.

 

3.2  Wij doen ons best om ervoor te zorgen dat de afbeeldingen en kleuren die wij op onze website tonen accuraat zijn.

 

3.3  Wij wijzen u erop dat de Klant voor sommige Producten een app voor mobiele apparaten kan downloaden. Voor sommige van de Producten wordt deze app niet door STEP maar door een derde partij geleverd. Indien de Klant ervoor kiest een dergelijke app te downloaden, wordt de Klant erop gewezen dat STEP geen partij is bij enige overeenkomst tussen de Klant en de derde partij en niet aansprakelijk is voor enige vorderingen die voortvloeien uit het gebruik van de app door de Klant.

 

3.4  De Klant erkent en gaat ermee akkoord dat productafbeeldingen en productbeschrijvingen die op de Website worden verstrekt, uitsluitend ter informatie worden verstrekt en dat dergelijke afbeeldingen en productbeschrijvingen mogelijk niet representatief zijn voor alle specificaties van elk Product.

 

3.5  Klanten kunnen (afhankelijk van de omstandigheden) het recht hebben om defecte Producten te retourneren en te verzoeken dat dergelijke Producten worden gerepareerd, vervangen, of terugbetaald binnen 14 dagen na de ontvangstdatum. U kunt ook het recht hebben om de koopovereenkomst te ontbinden, een prijsvermindering te eisen en schadevergoeding te eisen.

 

3.6  Consumenten wordt geadviseerd om het Product, zodra het is verlopen, af te geven bij een recyclingstation, aangezien deze worden gecategoriseerd als elektrisch afval.

 

4         Prijs en betaling

 

4.1  Alle op de website vermelde prijzen zijn inclusief BTW en omzetbelasting.

 

4.2  Alle bijkomende kosten en uitgaven, zoals bezorgkosten, zullen duidelijk worden aangegeven voordat u uitcheckt en een bestelling plaatst.

 

4.3  Betaling van bestelde Producten kan geschieden door gebruik te maken van een van de betaalmethoden die van tijd tot tijd op de Website worden aangeboden.

 

4.4  Wij wijzen u erop dat de betaalmethoden die op de Website worden aangeboden, worden aangeboden door externe betaaldienstverleners en dat op het gebruik van deze externe betaaldiensten de gebruiksvoorwaarden van deze betaaldienstverleners van toepassing zijn. Zorg ervoor dat u alle toepasselijke voorwaarden voor het gebruik van de geselecteerde betaaldienst begrijpt en ermee instemt voordat u dergelijke betaaldiensten van derden gebruikt.

 

4.5  De prijs voor het product en alle hierboven vermelde diensten zullen in rekening worden gebracht op de gekozen betaalmethode wanneer het betalingsproces is voltooid.

 

5         Leveringsvoorwaarden

 

5.1  Bestelde Producten zullen worden geleverd op het adres dat de Klant bij de bestelling heeft opgegeven. Voor meer informatie over leveringen kunt u contact opnemen met onze klantenservice via info@ridestep.co.

 

5.2  STEP zal het Product zonder onnodige vertraging leveren. Houdt u er echter rekening mee dat alle levertijden op de Website schattingen zijn.

 

5.3  Voor de vertraging in de levering (en u heeft deze vertraging niet veroorzaakt), kunt u ons informeren:

U wilt nog steeds de bestelling, zodat wij de Producten te leveren. Indien de levering op een bepaald tijdstip, rekening houdend met de ten tijde van de aankoop geldende omstandigheden, voor u van wezenlijk belang is, of u STEP ten tijde van de aankoop ervan op de hoogte heeft gesteld dat levering van het Product uiterlijk op een bepaalde datum voor u van cruciaal belang was om het Product te kunnen kopen - kunt u de overeenkomst ontbinden.

 

5.4  Wij zijn niet aansprakelijk voor vertraging in de levering door onvermijdelijke omstandigheden waarop STEP geen invloed heeft zoals lockdown, staking, uitbraak van een epidemie, calamiteiten, of wetswijzigingen die niet voorzienbaar waren.

 

6         Aansprakelijkheid

 

6.1  De klant is op de hoogte en aanvaardt dat STEP geen garantie verleent, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk anders is bepaald.

 

6.2  STEP is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel die de klant lijdt als gevolg van het gebruik van de elektrische scooter.

 

 

6.3  Vertraging veroorzaakt door overmacht, zoals stakingen, uitsluitingen of gebrek aan bedrijfsmiddelen of grondstoffen, die buiten de invloedssfeer van STEP liggen en niet voorzien konden worden bij het sluiten van de overeenkomst tussen u en ons, brengt geen aansprakelijkheid voor STEP met zich mee.

 

7         Garantie

 

7.1  Indien u gebruik hebt gemaakt van garantie, dient u ons team binnen een redelijke termijn nadat u het gebrek hebt opgemerkt, maar niet later dan zes (6) maanden na de datum waarop u het Product hebt ontvangen, op de hoogte te stellen van een eventueel gebrek. Indien STEP ernstig nalatig is geweest of te kwader trouw heeft gehandeld, of indien het product zo defect is dat het gebruik van het product een duidelijk gevaar voor leven of gezondheid inhoudt, hebt u het recht om het defecte product na meer dan zes (6) maanden te retourneren. Wij raden u aan om ons zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van gebreken, en in ieder geval binnen één (1) maand vanaf de datum waarop u het gebrek hebt opgemerkt. 

 

7.2  Voor ons onderzoek naar het gebrek kunnen wij u vragen om een beschrijving van het gebrek en hoe het gebrek is ontstaan. U kunt ook worden verzocht om visueel bewijs te leveren in de vorm van afbeeldingen of video's waarop het gebrek duidelijk zichtbaar is.

 

7.3  Voor het retourneren van de gebrekkige Producten dient u de gebrekkige Producten (op uw eigen kosten) naar ons kantooradres te sturen: Avenue Jules Bordet 13, 1140 Evere, België.

 

7.4  Als uit ons onderzoek blijkt dat het Product defect was, zullen wij u de redelijke kosten vergoeden en het apparaat vervangen of repareren. Een defect onder omstandigheden als verkeerd gebruik, misbruik of verwaarlozing, onjuiste of onvoldoende zorg, onzorgvuldigheid, beschadiging of abnormale omstandigheden; ongeval of beschadiging als gevolg van een onjuiste poging tot wijziging of reparatie; gebruikt in strijd met de toepasselijke handleidingen of instructies voor het product; verslechterd door normale slijtage na levering door ons, zal echter worden gecategoriseerd als een niet-defect Product. Voor zover wettelijk toegestaan zijn wij niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies, aansprakelijkheid, kosten, schade, lasten of uitgaven die voortvloeien uit het verzoek tot reparatie, vervanging of terugbetaling van een dergelijk niet-defect Product.

 

8         Recht op herroeping

 

8.1  Dit onderdeel is van toepassing op klanten die wettelijk het recht hebben de aankoop van producten te herroepen (om welke reden dan ook, zonder boete, en zonder een verklaring te hoeven geven) binnen veertien (14) dagen vanaf de leveringsdatum van de Producten.

 

8.2  Het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend door contact met ons op te nemen via info@ridestep.co voor een snelle reactie.

 

8.3  In het kader van het herroepingsrecht moet de Consument het Product binnen veertien (14) dagen vanaf de datum waarop de Consument ons heeft meegedeeld dat hij gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, aan ons terugsturen.

 

8.4  De klant dient het originele product met alle originele onderdelen, de oplader en alle documenten terug te sturen.

 

8.5  Wij wijzen u erop dat de consument verantwoordelijk is voor het betalen van de verzendkosten voor het retourneren van de Producten en het risico draagt in verband met de retourzending. Voor alle duidelijkheid: wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor Producten die tijdens het transport beschadigd, gestolen of verloren zijn gegaan, of in ieder geval met betrekking tot de retourzending van dergelijke Producten.

 

8.6  STEP zal het volledige bedrag dat is betaald voor de geretourneerde Producten binnen veertien (14) dagen na de datum van de herroeping terugbetalen. Wij wijzen u erop dat wij de terugbetaling kunnen opschorten totdat de Producten naar behoren door ons zijn ontvangen of totdat de Consument kan aantonen dat de Producten naar behoren zijn teruggezonden, naar gelang welke datum eerder valt.

 

8.7  Voor de terugbetaling wordt geen bedrag in rekening gebracht. De terugbetaling zal geschieden met hetzelfde betaalmiddel dat bij de oorspronkelijke transactie werd gebruikt, tenzij anders aangegeven.

 

8.8  STEP is gerechtigd een bedrag in mindering te brengen dat overeenkomt met de waardevermindering van het Product als gevolg van het gebruik in grotere mate. In een dergelijk geval wordt de klant per e-mail op de hoogte gesteld van het bedrag dat wij in mindering zullen brengen op het terug te betalen bedrag, tenzij de consument ervoor kiest om de producten (op eigen kosten van de consument) in dezelfde staat als waarin ze zijn geretourneerd naar hem of haar terug te laten sturen.

8.9  Indien het herroepingsrecht vervalt, zullen wij het gekochte product terugsturen, en de desbetreffende verzendkosten in rekening brengen.

 

9         Wijzigingen

9.1  De algemene voorwaarden zijn van tijd tot tijd onderhevig aan wijzigingen met het oog op de lopende veranderingen, de wettelijkheid en andere redenen. De nieuwe wijzigingen zullen van kracht zijn vanaf de datum van publicatie op onze website.

9.2  Wijzigingen hebben geen invloed op bestellingen die door ons zijn bevestigd voorafgaand aan de ingangsdatum van de nieuwe of gewijzigde voorwaarden.

 

9.3  Houdt u er rekening mee dat wij mogelijk niet zullen overgaan tot archivering van historische versies van deze Voorwaarden. Als zodanig raden wij u aan de kopie van deze Voorwaarden die is opgenomen in de Bestelbevestiging te bewaren en af te drukken.

 

10      Privacy

 

10.1     STEP vindt de bescherming van uw persoonsgegevens belangrijk. Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen, wordt uitgelegd in onze Privacy Verklaring. Vragen of opmerkingen hierover kunt u richten aan info@ridestep.co

11      Toepasselijk recht en geschillen

11.1     Op het Abonnement en de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Belgisch recht van toepassing.

11.2     Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Abonnement zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van Brussel.