Algemene leveringsvoorwaarden 

1. Toepasbaarheid

 

1.2 Alle door STEP vermelde bedragen zijn inclusief BTW.

2. Abonnement

 

2.1 De Abonnee heeft de beschikking over een Elektrische step gedurende de looptijd van het Abonnement.

2.2 De Elektrische step wordt geleverd met een oplader, een ventielpomp, gereedschap voor kleine reparaties en alle verdere accessoires die inbegrepen zijn in het Abonnement.

2.3 Onder de voorwaarden van het Abonnement heeft de Abonnee recht op gratis Inruil (swap). Deze term houdt het volgende in:

● gratis reparatie van defecten aan de Elektrische step veroorzaakt door slijtage en normaal gebruik van de Elektrische step. Voorbeelden van zulke defecten zijn: een lekke band, een gescheurd zadel, kapotte verlichting etc.

● indien nodig, gratis omruil van de Elektrische step binnen de grenzen van de stad waar STEP actief is.

2.4 De Elektrische step kan voorzien zijn van reclame. De Abonnee dient onmiddellijk contact op te nemen met STEP indien het reclamemateriaal beschadigd is of volledig ontbreekt.

 

3. Voorwaarden

3.1 De Abonnee maakt normaal gebruik van zijn/haar Elektrische step en zorgt voor deugdelijk onderhoud van de Elektrische step.

3.2 De Elektrische step is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik door de Abonnee.

3.3 De Elektrische step blijft te allen tijde eigendom van STEP. De Abonnee is niet geoorloofd om zekerheidsrechten of andere rechten te creëren of toe te kennen met betrekking tot de Elektrische step ten gunste van derden.

3.4 De Abonnee is persoonlijk aansprakelijk voor de naleving van de Algemene Leveringsvoorwaarden.

3.5 De Abonnee draagt de verantwoordelijkheid voor het tijdig doorgeven van veranderingen in de gegevens.die bewaard worden door STEP, inclusief adreswijzigingen.

3.6 Het is de Abonnee niet toegestaan wijzigingen aan de Elektrische step aan te brengen zodanig dat deze niet verwijderd kunnen worden van de Elektrische step zonder het voertuig te beschadigen.

3.7 De Abonnee moet minimaal 18 jaar oud zijn en in staat zijn om wettelijk bindende overeenkomsten aan te gaan.teneinde een abonnement op een STEP te kunnen afsluiten.

 

4. Inruil (Swap)

4.1 STEP streeft ernaar een Elektrische step binnen 24-48 uur in te ruilen vanaf het tijdstip dat de klant telefonisch, via e-mail, WhatsApp of de STEP-app contact heeft opgenomen met STEP. De swap vindt plaats op afspraak met de klant. STEP is eveneens geëigend het voertuig te vervangen via een logistieke partner.

4.2 Indien deze streeftermijn wordt overschreden, kan de Abonnee geen aanspraak maken op compensatie of een andere vorm van betaling.

4.3 Er wordt alleen tot inruil overgegaan indien onderhoud of reparatie noodzakelijk zijn of in geval van defect, verlies of diefstal van de Elektrische step, en alleen binnen de grenzen van de stad waar STEP haar activiteiten uitoefent.

4.4 Indien de Abonnee ten onrechte een verzoek indient tot Inruil (een ‘Inruil zonder Gegronde Reden'), is STEP gemachtigd een vergoeding van EUR 30 voor voorrijkosten in rekening te brengen. Indien de Abonnee geen gevolg geeft aan een afspraak die gemaakt is voor de Inruil wordt dit eveneens beschouwd als een Inruil zonder Gegronde Reden.

4.5 Wanneer STEP een Elektrische step omruilt, dient de Abonnee de Elektrische step te overhandigen aan STEP en/of de logistieke partner van STEP.

 

5. Abonnementsduur en Opzegtermijn

5.1 Het Abonnement wordt afgesloten voor een periode van één maand. Na beëindiging van deze periode wordt het Abonnement telkens automatisch verlengd voor een periode van één maand.

5.2 Een eenmalige, niet-terugbetaalbare activatiekost kan in rekening worden gebracht aan de Abonnee wanneer de Abonnee het Abonnement afsluit.

5.3 De opzegtermijn van het Abonnement is één maand. Vanaf de dag dat STEP de schriftelijke opzegging van het Abonnement heeft ontvangen van de Abonnee via e-mail, wordt het Abonnement nog één maand voortgezet, wat inhoudt dat het Abonnement eindigt één maand na de dag waarop STEP de opzegging heeft ontvangen (de ‘Einddatum’).

5.4 Na de opzegging van het Abonnement behoudt de Abonnee het gebruiksrecht van de Elektrische step. Hij/zij is verplicht de kosten van het Abonnement te voldoen tot en met de Einddatum.

5.5 Indien de Abonnee de Elektrische step retourneert vóór de Einddatum betekent dit dat alle rechten van de Abonnee uit hoofde van het Abonnement komen te vervallen, niettegenstaande de verplichting van de Abonnee om de volledige Abonnementskosten te voldoen vóór de Einddatum.  

5.6 Vóór de inlevering van de Elektrische step bij STEP kan de Abonnee de opzegging te allen tijde annuleren en het Abonnement re-activeren door STEP een e-mail te zenden.

5.7 Indien de Klant binnen een periode van zes maanden na de Einddatum van het Abonnement een nieuw Abonnement wenst af te sluiten, wordt hem of haar een bedrag van EUR 100 in rekening gebracht ter dekking van de aanloopkosten.  

5.8 Indien overdracht van de Elektrische step door de Abonnee aan STEP niet plaatsvindt voor of op de Einddatum, zal de Abonnee een boete van EUR 5 in rekening worden gebracht voor iedere dag dat de Elektrische step nog niet is overgedragen aan STEP zonder dat het Abonnement hervat is, voor een maximumperiode van zeven dagen.

5.9 Indien de Elektrische step niet is overgedragen binnen zeven dagen na de Einddatum en zonder dat het Abonnement ge-reactiveerd is, zal STEP melding maken van diefstal door de Abonnee. In dat geval is de Abonnee ook verplicht STEP te compenseren voor het geleden verlies, afhankelijk van het type Abonnement, voor zover dit het bedrag van de vastgestelde vergoeding te boven gaat. Dit is eveneens afhankelijk van het het type Abonnement.

 

6. Diefstal of verlies

6.1 In geval van verlies of diefstal van de Elektrische step is de Abonnee verplicht dit binnen 24 uur te melden bij STEP en aangifte te doen van verlies of diefstal bij de politie vergezeld door een werknemer van STEP. In dat geval wordt de Abonnee beschuldigd tot een bedrag, afhankelijk van het gekozen model. Dit bedrag is 200€ voor Eco en Standard en 300€ voor Premium. Na het voltooien van de aangifte en het rapport ontvangt de Abonnee een vervangende Elektrische step van STEP na betaling van de activatiekost voor deze Elektrische step die ter vervanging wordt aangeboden. STEP behoudt zich het recht voor om in dergelijke gevallen de dienstverlening aan de Klant te weigeren, dit ter discretie van STEP.

● De Elektrische step dient altijd dubbel vergrendeld te zijn met een kettingslot dat eigendom is van de Abonnee of via STEP aangeschaft kan worden. Indien mogelijk dient de Elektrische step bevestigd te worden aan een vast voorwerp middels het kettingslot.

6.2 Indien een vermiste of gestolen Elektrische step binnen de tijdsduur van het Abonnement wordt teruggevonden, wordt de Abonnee slechts het bedrag van het eigen risico in rekening gebracht. Dit bedrag wordt vastgesteld door STEP op basis van de conditie van de Elektrische step en eventuele bijkomende kosten.

6.3 Indien blijkt dat de Abonnee onjuiste informatie heeft verstrekt ten nadele van STEP, is STEP geoorloofd een oneerlijkheidstoeslag toe te passen ten bedrage van 100 EUR. Dit bedrag komt bovenop het eigen risico en de eventuele nalatigheidstoeslag.

6.4 Indien onderdelen van de Elektrische step ontbreken of gestolen zijn, is STEP geëigend om dit de Abonnee in rekening te brengen tot aan het bedrag van het eigen risico. Een prijslijst voor de onderdelen van alle Elektrische stepmodellen alsmede de Abonnementsprijzen kan worden aangevraagd bij STEP.

6.5 Indien de Elektrische step door de gemeente verwijderd is, heeft de Abonnee minimaal drie dagen de tijd om de Elektrische step op te halen bij het daartoe bestemde gemeentedepot of -opslagplaats. De Abonnee is aansprakelijk voor alle kosten die verbonden zijn aan het ophalen van de Elektrische step alsmede alle verdere kosten. Indien de Elektrische step door de gemeente verwijderd wordt, zal dit worden beschouwd als een Inruil zonder Gegronde Reden. Nadat de Elektrische step minimaal drie dagen beschikbaar is geweest voor ophaal van het depot, haalt STEP de Elektrische step op en neemt STEP contact op met de Abonnee om een afspraak te maken voor de leverantie van een nieuwe Elektrische step. STEP is geëigend hiervoor kosten aan de Abonnee in rekening te brengen, zoals bijvoorbeeld de kosten voor het ophalen van de Elektrische step en de kosten van een Inruil zonder Gegronde Reden.

 

7. Schade (Ongeval)

7.1 De Abonnee dient door vandalisme veroorzaakte schade aan de Elektrische step binnen 24 uur te rapporteren aan STEP.

7.2 In geval van schade en slijtage aan de Elektrische step niet als gevolg van normaal gebruik dat redelijkerwijze verwacht kan worden, behoudt STEP zich het recht voor om deze kosten te verhalen op de Abonnee. De definitie van normaal gebruik is voorbehouden aan STEP.

7.3 Voor de veiligheid van de Abonnee en de STEP is het afgeraden om onder regen te rijden. Aangezien dat commerciële elektrische steps NIET volledig waterdicht zijn, problemen die door waterlekkage veroorzaakt (dashboard, batterij of motor) vallen dus niet onder de garantie en de bijbehorende mag van toepassing zijn voor de Abonnee.  

7.4 Indien er sprake is van (deels) door derden veroorzaakte schade, is de Abonnee verplicht de gegevens van deze derden beschikbaar te stellen aan STEP, vergezeld van een schets van de plaats van het ongeval, ter goedkeuring ondertekend door beide partijen. U kunt een ongevalformulier aanvragen via “www.ridestep.co”. Indien het formulier niet vergezeld gaat van de contactgevens van de derde partij zal de schade worden verhaald op de Abonnee.

 

8. Betaling

8.1 Bij het afsluiten van een Abonnement dient de Abonnee eveneens een automatische incasso op te zetten voor het innen van de maandelijkse Abonnementskosten, de eenmalige niet-terugbetaalbare activatiekost en alle andere verschuldigde kosten. Dit bedrag wordt afgeschreven van de bankrekening aangegeven in de machtiging.

8.2 Indien verdere kosten in rekening gebracht worden, zoals het eigen risico en andere toeslagen, is STEP geëigend om eerst betaling van deze kosten te vorderen alvorens een nieuwe Elektrische step ter beschikking te stellen aan de Abonnee. Indien de Abonnee aangeeft dat hij of zij in staat is om het verschuldige bedrag te voldoen waarna blijkt dat dit niet het geval is, wordt dit beschouwd als een Inruil zonder Gegronde Reden. Hiervoor kunnen kosten in rekening gebracht worden.  

8.3 Indien Abonnementskosten en/of andere kosten niet gedebiteerd kunnen worden of ten onrechte niet kunnen worden geïnd, wordt de Abonnee krachtens de wet in gebreke gesteld. In dat geval ontvangt de Abonnee een aanmaning om het verschuldigde bedrag binnen veertien dagen te betalen. Indien dit bedrag niet binnen de aangegeven periode overgemaakt is brengt STEP een boete van EUR 25 in rekening voor iedere mislukte betaling zoals hierboven beschreven. STEP is gemachtigd een incassobureau in te schakelen indien het verschuldigde bedrag niet binnen veertien dagen betaald is. Alle bijkomende administratieve kosten en buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de Abonnee.

 

9. Aansprakelijkheid

9.1 De gebruikname door de Abonnee van een Elektrische step wordt beschouwd als bewijs dat het voertuig naar behoren functioneert en geen gebreken vertoont.

9.2 Indien de Abonnee twijfels heeft over de veiligheid van de Elektrische step dient hij/zij onmiddellijk contact op te nemen met STEP.

9.3 De Abonnee maakt gebruik van de Elektrische step op zijn/haar eigen risico.

9.4 STEP kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade of letsel toegebracht aan of geleden door de Abonnee als gevolg van het gebruik van de Elektrische step, behalve in het geval van voorbedachte rade of grove nalatigheid die kan worden toegewezen aan STEP.

9.5 De Abonnee dient tijdig melding te maken van defecten en/of schade aan de Elektrische step.

 

10. Wijzigingen

10.1 STEP behoudt zich het recht voor om de Abonnementskosten te wijzigen. De Abonnee wordt vie a-mail geïnformeerd over deze wijzigingen tenminste twee maanden voordat deze wijziging in kracht treedt.

10.2 Wijzigingen in de Algemene Leveringsvoorwaarden worden minimaal één maand  voor inkrachttreding medegedeeld door een aankondiging op de website www.ridestep.co en via een e-mail aan de Abonnee.

10.3 STEP heeft te allen tijde het recht haar vorderingen op de Abonnee, van welke aard dan ook, over te dragen aan derden.

10.4. De Abonnee heeft het recht om gratis zijn/haar Abonnement om te zetten in een Abonnement waaraan hogere kosten verbonden zijn. In dat geval maakt STEP een afspraak om de Elektrische step in te ruilen voor een Elektrische step die in overeenstemming is met het nieuwe Abonnement. Indien de Abonnee een lager Abonnement wenst af te sluiten binnen zes maanden van de ingang van een nieuw Abonnement behoudt STEP zich het recht voor om de kosten in rekening te brengen voor een Inruil zonder Gegronde Reden.

 

11. Niet-nakoming van verplichtingen

11.1 STEP is gerechtigd on het Abonnement geheel of gedeeltelijk op te zeggen, met onmiddellijke ingang, of het Abonnement te annuleren via schriftelijke kennisgeving aan de Abonnee, indien:

● de Abonnee zijn/haar verplichtingen uit hoofde van het Abonnement niet nakomt;

● de Abonnee een verzoek indient tot voorlopige of definitieve schorsing van betaling;

● faillissement of liquidatie wordt aangevraagd ten aanzien van de Abonnee, of indien deze failliet wordt verklaard of bezittingen worden geliquideerd;

● de Abonnee onder curatele wordt gesteld of toegang krijgt tot een herstructureringsregeling voor schulden voor natuurlijke personen;

● de Elektrische step of andere goederen deel uitmaken van de inboedel en dit een negatieve invloed heeft op het nakomen van verplichtingen uit hoofde van het Abonnement;

● de Abonnee, naar mening van STEP, misbruik maakt van de diensten aangeboden door STEP;

● de Abonnee met opzet foutieve informatie verstrekt aan STEP, of

● als de Abonnee anderszins niet meer in staat wordt geacht om aan zijn/haar Abonnementsverplichtingen te voldoen.

11.2 De Abonnee is gerechtigd het Abonnement met onmiddellijke ingang te annuleren indien STEP herhaaldelijk en/of ernstig in gebreke blijft bij het nakomen van haar verplichtingen zoals beschreven in de Algemene voorwaarden. 

 

12. Privacy

12.1 STEP hecht groot belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. De wijze waarop wij uw persoonlijke gegevens beschermen en waarborgen vindt u in onze Privacyverklaring. Mocht u op dit gebied nog verdere vragen of opmerkingen hebben kunt u zich wenden aan info@ridestep.co

 

13. Toepasselijk recht. Geschillen.

13.1 Op het Abonnement en de Algemene Leveringsvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2 Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het Abonnement zullen enkel en alleen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank te Amsterdam.